Ordlista

Allmän handling

En handling som finns hos en myndighet. Det kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. Oftast ska vem som helst få läsa en allmän handling. Men vissa saker är det sekretess på. Handlingar som används i ett ärende...

Läs mer »

Anpassad studiegång

När barnet har mindre undervisning än de andra eleverna. Rektorn kan besluta att barnet ska ha färre timmar, eller färre ämnen, än de andra eleverna. Det kan behövas, för att barnet inte orkar ha alla ämnen eller alla timmar. Det räknas som en form av särskilt stöd. Innan rektorn beslutar...

Läs mer »

Åtgärdsprogram

En skriven plan för vilket stöd en elev ska få, om rektorn har beslutat att eleven behöver särskilt stöd.

Läs mer »

Enskild undervisning

När barnet sitter ensam med en pedagog och får sin undervisning. Ett barn som behöver särskilt stöd, kan få enskild undervisning. Men bara om det är ett bättre sätt att ge det stöd barnet behöver, än att ge stödet i det vanliga klassrummet. Först ska läraren anpassa undervisningen i det vanliga klassrummet, och...

Läs mer »

Extra anpassningar

När skolan ändrar undervisningen i klassrummet, för att något barn behöver det. Om ett barn behöver mer hjälp än de andra, ska barnet få det. Läraren kan behöva ändra undervisningen, eller kanske ge barnet andra böcker, eller en dator. Skolan kan också ha en till vuxen i klassrummet, så att...

Läs mer »

Genomförandeplan = individuell plan

En plan som kommunen skriver, om barnet får hjälp från kommunen. I planen ska det stå hur barnet har det, vad barnet behöver, och vilken hjälp barnet och familjen ska få. Om ni får hjälp från andra också, ska det också stå. Ni kanske får hjälp från Försäkringskassan eller vården....

Läs mer »

Huvudman

Den som äger en skola och är ansvarig för skolans verksamhet. Om skolan är kommunal, är det kommunen som är huvudman. Om det är en friskola kan huvudmannen vara ett företag eller en stiftelse.

Läs mer »

Individuell utvecklingsplan

En plan för barnets undervisning, där det står hur skolan arbetar för att barnet ska klara utbildningen, och få den hjälp som behövs för att utvecklas så långt som möjligt. I den individuella utvecklingsplanen ska allting stå som skolan ska göra, till exempel vilka extra anpassningar skolan gör och vilka mål...

Läs mer »

Likabehandlingsplan

En plan som varje skola och förskola ska ha skrivit, för hur de ska se till att ingen blir dåligt behandlad, mobbad, kränkt eller diskriminerad. Den kan också heta något annat, till exempel plan mot kränkningar och diskriminering. I planen ska det stå hur personalen arbetar för att alla...

Läs mer »

Överklaga

Att skriva till en domstol, för att man vill få ett beslut ändrat, som man har fått från kommunen eller en myndighet. I ett överklagande skriver man hur man vill att beslutet ska ändras. Domstolen gör en egen utredning, och bestämmer sedan om beslutet ska ändras.

Läs mer »

Prövningstillstånd

Ett tillstånd från en domstol på högre nivå än den du har fått ett beslut från. Ibland måste domstolen bevilja prövningstillstånd för att den ska kunna ta emot och utreda ett överklagande. I kammarrätten krävs ofta prövningstillstånd. I Högsta förvaltningsdomstolen krävs alltid prövningstillstånd.

Läs mer »

Särskild undervisningsgrupp

En liten grupp barn, som inte är hela klassen. Ett barn som behöver särskilt stöd, kan få gå i en särskild undervisningsgrupp. Men bara om det är ett bättre sätt att ge det stöd barnet behöver, än att ge stödet i det vanliga klassrummet. Först ska läraren anpassa undervisningen i det vanliga klassrummet, och...

Läs mer »

SIP = samordnad individuell plan

En plan som skrivs för barnet, om ni ska få hjälp av både vården och socialtjänsten, och kanske annan hjälp också. Vården och socialtjänsten på kommunen ska skriva planen tillsammans. De får inte skriva den om inte du vill.  

Läs mer »

Vårdnadshavare

Den person som har lagligt ansvar för ett barn, och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Oftast är det en förälder, eller båda föräldrarna, som är vårdnadshavare till ett barn. Vårdnadshavaren har rätt att läsa det som rör barnet i skolan, även det som skyddas av sekretess....

Läs mer »