Villkor

På den här sidan finns
- Justlys allmänna villkor
- Justlys allmänna villkor för juridisk rådgivning
- Justlys integritetspolicy

Om du vill använda Justly ska du läsa denna sida. Här står våra allmänna villkor för privatpersoner. Villkoren fungerar som ett kontrakt mellan dig och Justly. När du använder webbplatsen godkänner du de här villkoren. Fråga oss, om det är något i villkoren som du undrar över, eller tycker är otydligt.

Om du vill köpa hjälp av Justly ska du läsa Justlys allmänna villkor för juridisk rådgivning. Där står vad du ska göra för att vi ska kunna arbeta med det du vill ge oss i uppdrag. Det står också hur vi använder den information du ger oss, hur du kan avsluta uppdraget, med mera.

I Justlys integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar personuppgifter.

När det står kunden menar vi dig. Du måste alltså göra det som det står att kunden ska göra. Om du inte gör det, kanske det blir svårare för oss att lyckas med uppdraget.

 

Justlys allmänna villkor

 

 1. Bakgrund

1.1. Justly är en digital plattform som ägs av Juristfirman Vide AB, 556813-5106 (nedan kallat ”Vide”). Justly består bland annat av information, för den som söker hjälp och kunskap om barns rättigheter enligt LSS, SoL, skoljuridik eller socialförsäkringsrätt. Justly säljer också juridisk rådgivning (”tjänsten”) inklusive möjligheten att få stöd av en jurist. För tjänsten gäller det som står nedan under rubriken ”Justlys allmänna villkor för juridisk rådgivning”.

 

 1. Allmänt och definitioner

2.1. Dessa villkor gäller mellan Vide och en fysisk person (”användaren”) som besöker webbplatsen och/eller använder tjänsten. Genom att registrera ett konto, eller genom att besöka webbplatsen, godkänner användaren dessa villkor i sin helhet.

Här definierar vi några ord som vi använder i dessa villkor:

”Allmänna villkor” ”dessa villkor” Dessa allmänna villkor.

”Användardata” Anonymiserad information som skapas i samband med att användaren använder webbplatsen och tjänsten.

”Användaren” Den fysiska person som besöker webbplatsen och/eller registrerar sig som användare av tjänsten.

”Inloggningsuppgifter” De uppgifter som användaren väljer när hen registrerar kontot, och som krävs för att kunna logga in i tjänsten.

”Justly” Webbplatsen och/eller tjänsten.

”Konto” Det personliga användarkontot som användaren registrerar för att kunna använda tjänsten.

”Parterna” Användaren och Vide.

”Tjänsten” De tjänster som Vide tillhandahåller via webbplatsen.

”Tredje part” Någon annan person eller organisation än Vide eller användaren.

”Tredjepartsapplikation” En programvara eller tjänst från en annan part än Vide, där det är uppenbart att rättigheterna ägs av någon annan part än Vide, eller en programvara eller tjänst som beskrivs som en tredjepartsapplikation enligt de allmänna villkoren.

”Tredjepartshemsidor” Webbsidor som tillhör tredje part och som hänvisas till på webbplatsen eller i tjänsten.

”Vide” Juristfirman Vide AB, org.nr 556813-5106

”Webbplatsen” Webbplatsen justly.se.

 

 1. Allmänt om Justly

3.1. Justly är en digital mjukvaruplattform som ger användaren del av information och dokumentation samt möjlighet att kommunicera med en jurist. Justly är uppdelad i två delar, dels ”webbplatsen” – en allmän del där användaren når bland annat information, blanketter och mallar –, dels ”tjänsten” – en stängd del som användaren kan nå om hen registrerar ett konto, där användaren kan köpa juridisk rådgivning, skapa dokument med mera. Dessa villkor reglerar användningen av både webbplatsen och tjänsten.

 

 1. Tjänsten

4.1. Tjänsten är åtkomlig för användare som registrerar ett konto. Genom att registrera ett konto får användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och fullt återkallningsbar rätt att få tillgång till och använda tjänsten enligt dessa villkor. Användaren är skyldig att löpande följa de instruktioner som Vide ger för att använda tjänsten. Användaren måste uppge den information som krävs i registreringsformuläret.

4.2. Endast rättskapabla, fysiska personer över 18 år får registrera ett konto och använda tjänsten. Kontot är personligt och får endast användas av användaren personligen. Det är inte tillåtet att registrera flera konton. Vide har rätt att stänga av användarens konto när som helst om Vide misstänker att användaren bryter mot reglerna för att använda tjänsten, bryter mot dessa villkor eller på annat sätt medför skada för Vide, annan användare eller tredje part.

4.3. Vid registreringen garanterar användaren att hen har kapacitet att ingå bindande avtal och att hen uppger korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter enligt vad registreringen kräver. Uppgifterna måste vara korrekta och aktuella till alla delar. Användaren är skyldig att hålla informationen i sitt konto uppdaterad och korrekt. Om uppgifterna förändras ska användaren korrigera uppgifterna omedelbart. Vide har rätt att när som helst vägra registrering eller ändra de kriterier som gäller för att få registrera ett konto.

4.4. Vid registreringen ska användaren själv välja inloggningsuppgifter. De kan senare ändras av användaren. Användaren ansvarar för att kontot används enbart av användaren själv, och är därför skyldig att hålla sina inloggningsuppgifter skyddade och utan åtkomst för obehöriga. Användaren ska omedelbart ändra inloggningsuppgifterna och meddela Vide om någon obehörig part kommer över sådan information som användaren är skyldig att hålla skyddad enligt denna bestämmelse. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes konto. Vide tar inget ansvar för obehörigas tillgång till kontot som beror på användarens oaktsamhet.

4.5. Användaren ansvarar för att material som görs tillgängligt av användaren i eller genom tjänsten, med undantag för material som Vide tillhandahåller, inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning eller på annat sätt riskerar att skada tredje part. Användaren ska hålla Vide skadelöst om användandet av tjänsten medför skadeståndsansvar, för Vide eller någon annan, i förhållande till tredje part.

4.6. Användaren kan när som helst avregistrera sitt konto, genom att kontakta Vide på någon av de kontaktuppgifter som anges häri, eller genom att följa instruktionerna i tjänsten.

4.7. Användaren har tillgång till tjänsten, med undantag för de begränsningar som anges i dessa villkor, så länge som användaren har ett aktivt konto. Kontot är aktivt fram till den dagen då (a) användaren avregistrerar sig som användare, (b) Vide stänger av användaren från kontot, (c) Vide stänger kontot eller delar av eller hela tjänsten av annan anledning, eller (d) användaren inte har loggat in på sitt konto under ett (1) kalenderår.

 

 1. Besök på webbplatsen

5.1. Genom att besöka webbplatsens får användaren en icke-exklusiv rätt att använda informationen på webbplatsen enligt dessa villkor. Användaren garanterar att webbplatsen inte kommer att nyttjas för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller mot dessa villkor. Användaren är personligt ansvarig, i enlighet med tillämplig lagstiftning, för allt material och innehåll som genereras av användaren och som görs tillgängligt av användaren för tredje part.

5.2. Användaren ska följa de säkerhetsföreskrifter som Vide ger för webbplatsen. Vide har rätt att ändra säkerhetsföreskrifterna när som helst. De träder i kraft när de publiceras på webbplatsen. Det är användarens ansvar att känna till de säkerhetsföreskrifter som gäller.

5.3. Informationen på Justly används helt på användarens egen risk. Informationen ska inte anses vara kvalificerad rådgivning. Vide tar inget ansvar för vad som händer när någon använder information, maller eller övrigt material som tillhandahålls på webbplatsen. Vide tillhandahåller materialet endast i goodwillsyfte.

5.4. Vid missbruk av webbplatsen är användaren skyldig att ersätta Vide för den skada som har uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Vide för den skada som uppstår för att användaren använder webbplatsen i strid mot gällande lagstiftning eller mot dessa villkor.

 

 1. Ändringar, uppdateringar, begränsad tillgång till Justly m.m.

6.1. Vide garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Justly. Justly kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför Vides kontroll. Vide lämnar därför inga garantier för Justlys funktionalitet eller tillgänglighet.

6.2. Vide har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Justly om detta är nödvändigt för bland annat teknik, underhåll eller säkerhet. Om användandet av Justly allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada Vide, användare eller tredje part har Vide rätt att omedelbart stänga av tillgången till Justly.

6.3. Vide har rätt att när som helst upphöra, avsluta eller ta bort hela eller delar av Justly, inklusive, men inte begränsat till, särskilda funktioner eller innehåll samt material som gjorts tillgängligt i tjänsten av användaren. Vide är inte ansvariga för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår för att Justly ändras, avslutas eller begränsas eller att innehåll eller material tas bort.

6.4. Vide har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Justly. Vide har rätt att genomföra ändringar, av alla slag, i Justly eller i hur Justly tillhandahålls, utan att först meddela om ändringarna.

 

 1. Immateriella rättigheter

7.1. Vide eller Vides licensgivare äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Justly, inklusive men inte begränsat till programvara och design. Användaren har inga immateriella rättigheter till Justly eller till något av det material som skapas i tjänsten. Allt sådant material ägs av Vide. Användaren har dock rätt att för personligt bruk använda allt material hen skapar. Detta innebär bland annat att Vide är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i avtalet ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till användaren om inte annat uttryckligen anges.

7.2. Användaren har inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera eller på annat sätt ändra i Justly. Användaren får inte göra något från Justly tillgängligt utan hänvisning till källan. Användaren har dock aldrig rätt att använda information eller material från Justly i kommersiell verksamhet, utan skriftlig tillåtelse från Vide. Om användaren gör det kan Vide komma att rikta skadeståndskrav.

 

 1. Tredjepartshemsidor och tredjepartsapplikationer

8.1. Justly kan komma att länka till tredjepartshemsidor. Tredjepartshemsidor står utanför Vides kontroll och ansvar. Vide ansvarar inte för innehållet i tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår om någon använder tjänster på tredjepartshemsidor.

8.2. Vide uppmanar användaren att granska villkor och sekretesspolicy för tredjepartshemsidor. All användning av material, tjänster eller annat på tredjepartshemsidor sker på användarens egen risk.

8.3. För att användaren ska kunna använda vissa delar av Justly kan det komma att krävas tredjepartsapplikationer. Användaren har själv ansvaret för att installera och uppdatera tredjepartsapplikationer som krävs för att använda Justly. Användaren garanterar att hen använder tredjepartsapplikationer med vilka Vide associeras i enlighet med villkoren för användandet av tredjepartsapplikationen.

8.4. Vide ansvarar inte för fel, och garanterar inte funktionaliteten, i tredjepartsapplikationer. Fel i tredjepartapplikationer ska rapporteras direkt till tredjepartsleverantören.

 

 1. Hantering av personuppgifter m.m.

9.1. Vide hanterar användarens personuppgifter enligt Vides integritetspolicy.

 

 1. Vides ansvar

10.1. Användaren förstår att Vide inte garanterar att användarens eventuella juridiska ärenden når framgång eller på annat sätt förbättras genom användandet av Justly. Justly är inte är avsett att ersätta juridisk rådgivning i användarens specifika ärende. Användaren ansvarar självständigt för sin användning av informationen och för åtgärder och handlingar användaren gör efter att ha använt Justly eller tagit del av information från Justly. Om en användare behöver juridisk rådgivning, uppmanar Vide användaren att ringa eller skriva direkt till Vide, eller till en annan jurist, för att få hjälp med sitt specifika ärende. Vide har alltså inte något ansvar i enskilda ärenden, förutom det som står under rubriken ”Justlys allmänna villkor för juridisk rådgivning”.

10.2. Vide är inte under några omständigheter skyldigt att ersätta, bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, förlust av data eller andra direkta eller indirekta skador och kostnader av vilket slag det än må vara som direkt eller indirekt beror på användarens nyttjande av Justly eller information på Justly. Ansvarsbegränsningen gäller således även användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

10.3. Vides skadeståndsansvar ska vara begränsat till tre (3) gånger prisbasbeloppet vid tidpunkten för skadans uppkomst, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Användarens begäran om ersättning ska framställas inom två (2) månader från att skadan upptäcktes, eller borde ha upptäckts, för att gälla.

 

 1. Force majeure

11.1. Med undantag för om en part har agerat grovt vårdslöst är parterna alltid befriade från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför partens kontroll, såsom allvarlig sjukdom, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

 

 1. Kommunikation och kontaktuppgifter

12.1. Användaren accepterar att all kommunikation från Vide relaterat till Justly får ske elektroniskt. Användare kan vända sig till Vide enligt följande uppgifter:

Adress:

Juristfirman Vide AB

Norra Allégatan 7

417 64 Göteborg

E-mail: hej@justly.se

Telefon: 031-15 99 43

 

 1. Ändring av villkoren

13.1. Vide har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa villkor. Ändringar som avser webbplatsen träder ikraft omedelbart vid publicering på webbplatsen. Ändringar som avser tjänsten träder i kraft senast sju (7) dagar efter det att ändringen publicerats på webbplatsen eller i tjänsten eller att användaren har tagit del av ändringen på annat sätt.

 

 1. Bestämmelses ogiltighet

14.1. Om någon bestämmelse, eller del därav, i dessa villkor skulle anses ogiltig, ska detta inte innebära att villkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska en skälig jämkning ske om ogiltigheten väsentligen påverkar en parts utbyte eller prestation enligt villkoren.

 

 1. Överlåtelse

15.1. Användaren har inte rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor. Vide har alltid rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter till en annan part utan användarens samtycke.

 

 1. Tillämplig lag och tvistelösning

16.1. På dessa villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår kring villkoren ska avgöras i allmän domstol, och Göteborgs tingsrätt ska vara den första instansen.

 

 


Allmänna villkor för juridisk rådgivning

 

 1. Inledning

1.1. Det som anges nedan ska ha tillämpning om användaren, via webbplatsen eller utanför, anlitar Vide för juridisk rådgivning (”uppdraget”). Den användare som beställer ett uppdrag kallas nedan kunden. Det som anges ovan i de allmänna villkoren för justly.se ska ha tillämpning även vid sådan juridisk rådgivning, men om det finns motstridigheter mellan det som anges nedan och de allmänna villkoren för justly.se, ska det som anges nedan äga företräde.

 

 1. Vilket är uppdraget?

2.1. Parterna kommer tillsammans överens om vad uppdraget är, och hur Vide ska arbeta med det, i början av uppdraget, om inte annat framgår vid kundens beställning i tjänsten. Om det inte uttryckligen står vad uppdraget omfattar, vid kundens beställning i tjänsten, får kunden en uppdragsbekräftelse av Vide. I uppdragsbekräftelsen står bland annat vad Vide kommer att göra åt kunden, samt priser och villkor för betalning. Om en uppdragsbekräftelse inte skickas ut enligt ovan gäller det som står vid beställning via tjänsten.

 

 1. Vilket ansvar har kunden?

3.1. Kunden ska ge korrekta uppgifter om sin situation och person. Annars kan inte Vide utföra uppdraget på bästa sätt.

3.2. Kunden ska betala för Vides tjänster på det sätt som beskrivs i dessa villkor.

3.3. Kunden ska granska de handlingar som Vide skickar till kunden, och meddela Vide om eventuella fel.

3.4. Kunden ska göra det som parterna tycker behöver göras för att uppdraget ska lyckas. Det innebär bland annat att kunden måste skicka in handlingar och information enligt den tidsplan som parterna har kommit överens om, för att Vide ska kunna agera i rätt tid mot till exempel myndigheter eller domstolar.

3.5. Om kunden inte vill att Vide ska anlita andra fackmän och rådgivare ska kunden säga det när parterna kommer överens om vad uppdraget ska innebära.

 

 1. Vilket ansvar har Vide?

4.1. Vide ska följa dessa villkor.

4.2. Vide kan inte garantera att målet för uppdraget kommer att nås, till exempel att en domstol ändrar ett beslut.

4.3. Vide får anlita andra rådgivare och fackmän om Vide anser att det behövs för att utföra uppdraget. Om Vide vill anlita andra rådgivare eller fackmän kan Vide kräva att kunden själv anlitar dessa. Då gäller det andra företagets villkor.

4.4. Andra rådgivare och fackmän arbetar oberoende av Vide oavsett om de anlitas av Vide eller av kunden. Vide tar inte ansvar för valet av andra rådgivare eller fackmän eller för deras råd och tjänster.

4.5. Vides rådgivning är baserad på den information som Vide har tillgång till vid tidpunkten för rådgivning. Om kunden har lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan inte Vide hållas ansvarigt för eventuell skada.

4.6. Vide anpassar sina tjänster och sina råd till varje enskilt uppdrag, och till den information de får av kunden. Råd från Vide ska därför inte användas i andra ärenden än det ärende som uppdraget gäller, varken av kunden själv eller någon annan. Om någon gör det kan Vide inte hållas ansvariga för eventuell skada.

4.7. Vides skadeansvar är begränsat till den beräknade kostnaden för uppdraget, om inte uppsåt eller grov vårdslöshet ligger bakom skada som uppstår på grund av Vides arbete.

 

 1. Hur hanterar Vide personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter?

5.1. När kunden godkänner dessa villkor godkänner kunden också att Vide behandlar namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress i sitt ärendehandläggningssystem.

5.2. Vide lämnar inte ut kundens personuppgifter till tredje part utan att kunden har godkänt det, varken under eller efter uppdraget. Detta gäller inte information som går att få tag i på andra sätt eller som är allmänt känd.

5.3. Villkoret ovan (punkt 5.2) gäller inte om Vide enligt lag är skyldigt att lämna ut uppgifter.

 

 1. Hur ska kunden betala och vad händer om hen inte gör det?

6.1. Vide kan ta betalt antingen per timme eller för en viss tjänst (fast pris) enligt vad som anges vid beställning via tjänsten eller i uppdragsbekräftelsen. Information om vilket som gäller för varje uppdrag lämnas i uppdragsbekräftelsen eller vid kundens beställning i tjänsten (punkt 2.1 ovan).

6.2. Om kunden ber om det, och om det är möjligt, kan Vide inför ett uppdrag beräkna ungefär hur mycket tjänsterna kommer att kosta. Om det under uppdragets utförande verkar som att kostnaden kommer att bli högre än beräknat ska Vide rapportera det till kunden.

6.3. Alla priser är inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Vide kan begära att kunden betalar delar av arvodet och kostnaderna i förskott. Det som kunden betalar i förskott räknas bort från slutfakturan. Det totala beloppet kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Om det är högre ska kunden betala mer, och om det är lägre får kunden tillbaka pengar.

6.4. Om inte annat avtalas ska kunden ska betala mot faktura eller enligt instruktion i tjänsten. Vide skickar fakturor en gång per månad i efterhand eller när uppdraget är slutfört. Betalningen ska vara på Vides bankkonto inom 14 dagar från fakturadatum. Om kunden inte betalar i tid kommer hen få en ny faktura med totalbeloppet och en förseningsavgift (dröjsmålsränta) enligt räntelagen (1975:635) samt 300 kronor i påminnelseavgift.

6.5. Kunden ska betala ersättning till Vide för kostnader Vide har haft i samband med uppdraget. Sådana kostnader kan till exempel gälla ansökningsavgifter, andra rådgivare eller fackmän, inhyrd personal, kopiering, telefon, bud eller resor.

 

 1. Kan kunden avbryta uppdraget?

7.1. Kunden kan när som helst avbryta uppdraget. Då ska kunden betala för det arbete Vide redan har utfört och för de kostnader Vide har haft i samband med uppdraget.

 

 1. Kan Vide avbryta uppdraget?

8.1. Vide får avbryta uppdraget om kunden inte har betalat fakturor eller förskott i tid eller på det sätt som parterna kommit överens om i uppdragsbekräftelsen, eller om kunden inte följer dessa villkor i någon del. Vide får också avbryta uppdraget om det saknas förutsättningar att utföra arbetet för kunden på ett bra sätt. Vide har också rätt att avbryta uppdraget på grund av sjukdom eller om en oväntad omständighet enligt punkt 9 inträffar.  Vide har rätt att innehålla sin prestation om kunden inte betalat fakturor i tid.

8.2. Om Vide avbryter uppdraget enligt punkt 8.1 ovan ska kunden betala för det arbete Vide redan har utfört och för de kostnader Vide har haft i samband med uppdraget.

 

 1. Vad gäller om något oväntat händer?

9.1. Ett ursäktligt avtalsbrott (force majeure) innebär att parterna frias från skadeståndsskyldighet och att tidsplanen ändras om något händer som parten, eller en underleverantör, inte själv kan styra över. Exempel på sådana händelser är blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsingripanden, krig, terroristattacker, arbetskonflikter, blockader, större olyckor och valutarestriktioner.

9.2. Sjukdom, personalbrist eller liknande omständighet från Vides sida är också sådant ursäktligt avtalsbrott som avses i 9.1.

 

 1. Vad ska kunden göra om hen inte är nöjd med Vides tjänster?

10.1. Om kunden är missnöjd med Vides tjänster ska kunden i första hand och så snabbt som möjligt berätta det för sin kontaktperson på Vide. Då kan parterna ofta lösa problemen tillsammans.

10.2. Om kunden kräver ekonomisk ersättning för eventuell skada som uppstått på grund av något Vide gjort måste kunden skicka in sitt krav inom 6 månader efter:

 • datumet för den sista fakturan för det uppdrag skadan rör; eller
 • det att kunden upptäckte, eller efter rimliga efterforskningar hade kunnat upptäcka, de omständigheter som ligger till grund för kravet.

 

 


Integritetspolicy

 

Läs denna integritetspolicy (”policyn”) noggrant innan du använder tjänsten eller webbsidan på justly.se (”Justly”), som ägs av Juristfirman Vide, org.nr 556813-5106 (”Vide”) med adress Norra Allégatan 7, 413 01 Göteborg. Genom att använda Justly accepterar du denna policy.

Vide är måna om att skydda din personliga integritet. Här beskriver Vide hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter. För att besöka och använda Justly ska du acceptera och följa denna policy och gå med på att låta Vide samla in och behandla dina personuppgifter i enlighet med det vi skriver nedan.

Denna policy är en del av Justlys allmänna villkor. Om det finns motstridigheter mellan denna policy och de allmänna villkoren ska de allmänna villkoren ha företräde. Definitionerna i de allmänna villkoren gäller även i denna policy, om inte annat anges nedan.

 

 1. Personuppgifter

1.1. När användare använder Justly kan Vide be om information som kan användas för att identifiera eller kontakta användaren personligen. Det inkluderar, men är inte begränsat till, för- och efternamn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer med mera (”personuppgifter”).

1.2. Om användaren registrerar sin e-postadress kan Vide komma att skicka information till användaren. Vides målsättning är att förse användaren med relevant information, till exempel om nya funktioner eller uppdateringar i Justly, de allmänna villkoren eller denna policy. Användaren kan välja att inte motta sådana e-postmeddelanden genom att anmäla detta till Vide.

1.3. Vide är personuppgiftsansvarig för användarens personuppgifter, så länge inget annat anges i denna policy, i enlighet med svensk och EU-rättslig personuppgiftslagstiftning, och är därmed ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som användaren tillhandahåller. Syftet med Vides insamling av användares personuppgifter är att kunna tillhandahålla tjänsten och juridisk rådgivning samt försäkra sig om att användaren använder sitt konto i enlighet med de allmänna villkoren. Om användaren inte vill dela med sig av sina personuppgifter har användaren inte rätt att registrera ett konto och därmed inte heller rätt att använda tjänsten.

 

Leverantörer av tredjepartstjänster

1.4. Vide kommer endast att använda användares personuppgifter för det syfte som anges ovan. Användares personuppgifter kan komma att delas med en tredje part för samma syfte som ovan, alltså för att kunna tillhandahålla tjänsten och juridisk rådgivning samt för att försäkra sig om att användaren använder sitt konto i enlighet med de Allmänna villkoren. Då är Vide fortsatt ansvarig för sådan tredje parts behandling av användarens personuppgifter. Tredje part kommer endast att ha tillgång till användares personuppgifter för att uppnå dessa syften åt Vide. De har inte rätt att sprida eller använda användares personuppgifter för andra syften.

 

Rätt att ta del av och radera personuppgifter

1.5. Användaren har rätt att ta del av vilka av hens personuppgifter som Vide har samlat in, en gång per år, kostnadsfritt. För att göra det kan användaren skicka e-post till Vide på hej@justly.se eller skicka ett rekommenderat brev till Vides adress. Användaren har även rätt att närsomhelst begära att Vide upphör med behandlingen av dennes personuppgifter. Då kommer användaren inte längre ha tillgång till tjänsten.

1.6. Vide kommer att behandla användarens personuppgifter, i enlighet med vad som anges ovan, så länge som användaren har ett registrerat konto. Användaren har rätt att avregistrera sitt konto närsomhelst, och då kommer Vide endast att behandla användarens personuppgifter i den mån det är nödvändigt och Vide är skyldiga att göra det enligt svenska och EU-rättsliga lagar och regler.

 

 1. Cookies, kakor

2.1. En kaka, cookie, är en passiv textfil som lagras av webbläsaren på användarens dator eller annan enhet vid uppkoppling mot Justly. Vide använder kakor för att underlätta användarens användning av Justly samt för att samla information som statistik av användarens eller andra användares användning. Genom att acceptera dessa villkor godkänner användaren användandet av kakor. Användaren kan neka kakor i sin webbläsare. Om användaren inte vill att kakor ska sparas kan användaren blockera kakor i de flesta webbläsare. Instruktioner finns oftast under menyalternativet ”Hjälp” i webbläsaren. Att inte acceptera kakor kan påverka Justlys funktionalitet.

 

 1. Serverloggar

3.1. När användaren besöker Justly kan Vide komma att logga användarens IP-adress, från vilken URL användaren kommer till webbplatsen samt vilken webbläsare användaren använder. Syftet är att få intern information om Justlys trafikdata och statistik. Denna information hanteras på en aggregerad nivå, och Vide spårar aldrig några personuppgifter från sådan aggregerad nivå om inte användaren bryter mot de Allmänna villkoren eller mot denna policy.

 

 1. Tredjepartsverktyg

4.1. Vide använder tredjepartsverktyg för att förbättra funktionaliteten i Justly. Sådana tredjepartsverktyg är utformade för att samla in information om hur användaren använder Justly. Denna information är inte att anses som personuppgifter som Vide har ansvar för. Användaren accepterar dock att Vide använder sådana verktyg, samt att sådana verktyg ligger utanför Vides kontroll, och att Vide därmed inte är ansvarigt för vilken information som faktiskt samlas in av tredje part eller hur sådan information används eller skyddas.

 

 1. Säkerhet

5.1. Vide arbetar för att hantera personuppgifter så säkert som möjligt, men vill ändå uppmärksamma användaren om att ingen metod för överföring av information över internet, eller metod för digital lagring, är helt säker. Vide strävar efter att använda kommersiellt accepterade metoder för att skydda samtliga personuppgifter och strävar efter att försäkra sig om att samtliga personuppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna policy, men kan inte garantera full säkerhet.

5.2. Vide garanterar att Vide inte kommer att sälja, licensiera eller på annat sätt dela med sig av personuppgifter till tredje part som Vide inte samarbetar med, utan användares samtycke, om inte Vide är tvungna att göra det enligt gällande lagar och regler.

 

Om du har frågor om den här sidan så är du välkommen att skriva till oss!